image

“АБС-АСФАЛТ БЕТОН СОФИЯ” ООД, гр.София е регистрирано с основен предмет на дейност проектиране, строителство, строително-ремонтна дейност на улици, пътища, инфраструктурни обекти, паркинги, площадки.

Изпълнението на възложени обекти е подсигурено със собствено производство на асфалтови смеси и разтвори, както и с екипи от професионалисти за изпълнение на асфалтовите работи.

“АБС-Асфалт Бетон София” ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със обхват: ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура.

“АБС-Асфалт Бетон София” ООД е разработило, документирало и внедрило в дейността си Интегрирана Система за Управление, съгласно международните стандарти (БДС EN ISO 9001:2001). Дружеството притежава Сертификат за производствен контрол (асфалтови смеси).

 
 SSH design

web counter 

Free Webmaster Tools
logo

 2008 © АБС - Асфалт Бетон София ООД. Всички права запазени.